Sammio

HR:n muuttuva rooli tekoälyn siivittämässä maailmassa

Ewa Tawaststjerna

Blogi > HR:n muuttuva rooli tekoälyn siivittämässä maailmassa

Työntekijöiden kohtelu on tässä ajan hetkessä enemmän pinnalla kuin koskaan aikaisemmin. Uutiset sukupuoleen perustuvista palkkaeroista ja #metoo:n rohkaisemat häirintäpaljastukset ovat etusivun juttuja kaikkialla maailmassa. Seuraukset ovat tunnettuja: maineen mennessä osakkeenomistajat reagoivat, osakekurssit kääntyvät laskuun, ja johtotason henkilöitä siirtyy suoraan kulmahuoneesta työttömyyskortistoon.

Nyt jos koskaan HR-johtajien pitäisi olla aktiivisesti mukana ylimmässä johdossa. Arvo jonka taitava HR-johtaja tuo organisaatiolle on valtava. Vastuukenttä on tavattoman laaja-alainen alkaen yhtiön arvojen ja maineen turvaamisesta työntekijöiden sitouttamiseen sekä tuottavuuden kiihdyttämiseen ja organisaatioon moraalisena kompassina toimimiseen.

Toimiakseen tehokkaasti ja edesauttaakseen hyvää liiketoimintaa, HR johdon tulee kehittää selkeä käsitys siitä mitä teknologian avulla voidaan saavuttaa – siitä, miten teknologia tulee muuttamaan työn maailmaa ja kuinka se muuttaa myös HR-funktiota itsessään.

Teknologia työympäristön muutosvoimana 

Teknologia on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Henkilökohtaisen elämämme kulutustottumukset luovat odotuksia työpaikoille. Työntekijöinä haluamme työvälineiltä samaa mukavuutta ja joustavuutta sekä samoja viestintämahdollisuuksia, joita teknologia on tuonut arkielämäämme. Käytön helppous ja mobiliteetti eivät yksistään riitä, sillä henkilöstö odottaa, että vahva sosiaalinen komponentti on mukana myös työelämässä. Työntekijät haluavat nähdä, jakaa, tykätä, keskustella ja innovoida yhdessä; kommunikoida ja kytkeytyä organisaatioonsa ajasta tai paikasta riippumatta.

Useimmiten työpaikalla käytettävä teknologia, välineistö ja sovellukset, eivät yllä samalle tasolle kuin kotona käytettävä teknologia. Teknologia kehittyy niin vauhdilla, että edes yksittäiset yksilöt eivät pysty hyödyntämään kaikkea saatavilla olevaa samalla tahdilla. Yritysmaailma kykenee tähän vielä hitaammin.

Vanhentunut teknologia ja hankalat sovellukset koetaan työntekoa rajoittaviksi, kun ne eivät mahdollista sosiaalista työskentelyä. Turhautuminen johtaa vaatimuksiin uudistaa työpaikalla käytettävää teknologiaa. Parhaat, menestyneimmät yritykset kurovat jo kaulaa ottamalla nopeasti käyttöön uudentyyppisiä moderneja järjestelmiä ja työkaluja.

Kilpailu kyvykkyyksistä on kovaa. Henkilöstön sitouttamisen, pitämisen ja tuottavuuden kannalta on tärkeää, että johto kuulee teknologiaan liittyvät vaatimukset. Modernit teknologiat haastavat tavalliset kanssakäymisen normit ja ovat avainasemassa rakentaessa työpaikasta vähemmän hierarkista, avoimempaa ja innostavaampaa kulttuuria, joka antaa tilaa innovaatioille. HR on luontainen kanava, jonka kautta viestit saavuttavat johtotason. HR toimii myös neuvonantajana näiden vaateiden ja toiveiden täyttämiseksi. HR:n pitäisi pystyä myös selvittämään, mitä seurauksia saattaa olla, jos uudistamisen tiellä ei edetä.

Uusi teknologia tuo paljon hyvää tullessaan, mutta luo myös epävarmuuksia ja stressiä työntekijöille. Tekoäly, robotit, automaatio, lohkoketjut, koneoppiminen, chatbotit, virtuaalitodellisuus – teknologia muuttaa työn maailmaa ja henkilöstön toimenkuvia. On hyvin ymmärrettävää, että monet ovat huolissaan. Monet miettivät, kuinka varautua tuleviin muutoksiin ja onko heillä enää paikkaa tulevaisuuden työmaailmassa.

Kanava, jonka työntekijät ja heidän esimiehensä olettavat voivan vastata näihin kysymyksiin, on tietysti HR. Tämä tarkoittaa että HR:llä pitää olla selkeä ymmärrys siitä, mitä vaikutuksia uusilla teknologioilla on. HR:n pitää pystyä tarjoamaan riittävää informaatiota ja ohjausta henkilöstölle ja esimiehistölle.

Teknologia arvoa tuottavana välineenä

HR:llä tulee myös itsellään olla käytettävissään modernia teknologiaa. HR:n pitää kehittää uusia kyvykkyyksiä voidakseen käsitellä dataa, tuottaakseen informaatiota ja analyysiä, tarkkaa näkemystä  henkilöstövoimavaroista. Näin HR voi entistä paremmin auttaa johtoa ymmärtämään, mitä on tapahtumassa, ja neuvoa kuinka lisätä tilanteessa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Enää ei riitä että HR:llä on vaistonvarainen tunne siitä, kuinka asiat etenevät, eikä liiketoimintaan vaikuttavia päätöksiä voida tehdä vain peruutuspeiliin katsoen. Kuten muidenkin organisaation osien, myös HR:n tulee olla tiedolla johdettu ja innovatiivinen. Jo hallussa olevasta datasta voi modernia teknologiaa apuna käyttäen saada enemmän irti, katsoa uusin silmin ennen piilossa ollutta informaatiota ja havaita uusia, liiketoimintaa edesauttavia löydöksiä. Sosiaalisen median datalouhinta avaa esimerkiksi aivan uudenlaista näkemystä rekrytointiin.

HR:n muuttuessa tiedolla johdetuksi organisaation osaksi, HR-johdon kannattaa rakentaa hyvät yhteistyösuhteet teknologiaa ymmärtäviin tahoihin paitsi omassa organisaatiossaan myös verkottua oman yrityksen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. HR:n on tarpeen käydä keskustelua paitsi IT:n kanssa myös yleishallinnon puolella, jotta voidaan varmistua siitä, että yrityksessä tehtävät teknologiapäätökset voisivat kattaa myös HR:n tarpeet. Pähkinänkuoressa: HR-johdossa tarvittavat kyvyt ovat muuttumassa. Jollet ymmärrä teknologiaa ja datan tuomaa voimaa, olet väärässä roolissa.

HR:n kannattaa käydä avointa dialogia myös markkinoinnin kanssa oppiakseen lisää. Markkinointi on tarkasti asiakkaan pulssilla, kuuntelee asiakkaita ja hyödyntää työssään kerättävää asiakasdataa. HR:n tulisi tehdä samoin, eli kuunnella henkilöstöä tarkalla korvalla, kerätä, analysoida ja hyödyntää henkilöstödataa yhdistettynä muuuhun liiketoimintadataan. HR voi olla yhtä innovatiivinen ja haastava sen suhteen, mitä henkilöstölle tarjotaan, aivan kuten markkinointi toimiii asiakkaille suunnatun tuote- tai palvelutarjonnan rakentamisessa.

Moraalisen kompassin ylläpito – yhtiön omatunto

HR:n rooliksi usein katsotaan henkilöstöstä ja henkilöstöprosesseista huolehtiminen – rekrytointi, henkilöstön pysyvyyden turvaaminen, tyytyväisenä pitäminen ja sitouttaminen. Ehkä juuri tämän roolin vuoksi HR on luonnollinen taho moraalisen kompassin ylläpitäjäksi johtoryhmässä.

HR-johtajat ovat usein asemassa, jossa heillä on mahdollisuus (ja vastuu) puhua suoraan aivan ylimmälle johdolle. HR-johtajat ovat asemassa, jossa pitää olla tietoinen, kantaa huolta ja pystyä nostamaan esille arvoihin ja eettisen käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä johtoryhmätasolla.  Tämä vaatii syvällistä ymmärrystä ja kykyä jäsentää teknologian vaikutuksia. Näin voidaan artikuloida teknologian vaikutusta organisaation ja henkilöstöön, ja kysyä vaikeitakin kysymyksiä liittyen tietoturvaan ja tietosuojaan: mitä dataa tallennetaan,  missä sitä säilytetään ja miten sitä käytetään.

Teknologia mahdollistaa tuottavuuden seurannan merkillisellä tarkkuudella. Teknologian avulla pystyytään mittaamaan ja jäljittämään tuottavuus tehtävätasolla jopa sekunnin tarkkuudella. Vaikka tämä on mahdollista, ei se tarkota että se olisi toivottavaa, haluttavaa tai edes inhimillistä. Haluammeko todella mitata, kuinka kauan työntekijän vierailu saniteettitiloissa kestää ja kuinka se vaikuttaa käytettävyyteen tai työnantajalle tuotettuun arvoon? Vaikka joustavat työaikajärjestelyt ovat hyväksi työntekijälle ja auttavat työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamisessa, voivat nollatunti-sopimukset ja on-call-only -sopimukset varomattomissa käsissä kääntyä liki hyväksikäytöksi. Kuinka tarjota eettisesti kestävää joustavuutta? Kuinka voimme varmistaa automaatiota lisätessämme ja robotiikaa käyttöönottaessamme, että emme tule vahvistaneeksi tiedostamattomia ennakkoasenteita tai ole puolueellisia?

HR-johtajat ovat elintärkeitä johtoryhmien osia. HR:n tehtävä on pitää organisaatio toiminnassa vaikuttavasti ja tehokkaasti. Teknologian ja datan avulla johtaessa voidaan tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ja tuottaa enemmän arvoa liiketoiminnalle. Datasta johdetun syvällisemmän ymmärryksen avulla HR pystyy antamaan valtavan panoksen luodessaan ja ylläpitäessään tuottavaa ja eettistä työpaikkaa.

Me Oraclella sovellamme pitkää osaamistamme HR:stä. Edelläkävijänä investoimme vahvasti tuotekehitykseen ja uusien kehittyvien teknologioiden tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Gartner on listannut meidät viimeisimmässä tutkimuksessaan innovatiivisimmaksi HR-sovellusalueen toimijaksi. Asiakkaamme voivat olla varmoja saavansa uusinta uutta sekä tutkitusti todistettua ja toimivaa teknologiaa ja palveluita. Me haluamme auttaa asiakkaitamme ihmiskeskeisen muutoksen läpiviemisessä, löytämään henkilöstön todellisen potentiaalin ja varmistaa menestyksen tulevaisuudessa – jo tänään.