Rohkeus ja uudistuva toimintakulttuuri ratkaisee organisaation menestyksen

Riikka Jakovuori

Blogi > Rohkeus ja uudistuva toimintakulttuuri ratkaisee organisaation menestyksen

Huomisen toimintakulttuuriin kuuluu innostava tekeminen, mutkaton vuorovaikutus, aito valmentava ote, osallistaminen ja uusien työtapojen ketterä kokeilu ja hyödyntäminen. Parhaimmillaan toimintakulttuuri viitoittaa yrityksen menestystä luomalla vetovoimaista työnantajakuvaa, työntekijä- ja asiakaskokemusta, edelläkävijyyttä ja taloudellista menestystä. Yrityksen toimintakulttuuri on peili, joka heijastaa sisäistä tekemistä ulospäin asiakkaille ja muille sidosryhmille; annetut lupaukset lunastetaan, jopa ylitetään, ja samalla mahdollistetaan pärjääminen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tämä vaatii rohkeutta kyseenalaistaa nykyistä tapaa toimia ja uskallusta mennä aktiivisesti oman mukavuusalueen ulkopuolella.

 

Mistä kulttuurissa on kyse?

Vetovoimaisen kulttuurin tekevät ihmiset, jotka tekevät mielekästä työtä, motivoituneesti arvojensa näköisessä työympäristössä. Vahva kulttuuri on arvojen aukikirjoitusmenetelmä, joka määrittää toteutuuko yrityksen strategia vai ei. Parhaimmillaan kulttuuri näyttäytyy tavoissa palkita, johtaa ja kehittää ihmisiä. Se määrittää yrityksen olemassaolon tarkoituksen. Kulttuuri ei ole koskaan valmis, sitä pitää haastaa, uudistaa ja kehittää, sillä menestys vaatii kyseenalaistamista. Jos yritys ei haasta itse itseään, joku muu tekee sen. Jokainen yrityksen työntekijä on tässä tärkeässä roolissa: ihmiset ovat voimavara ja johtamisen pitää olla sen mukaista. Se vaatii johdolta luottamusta, että ihmiset hoitavat työnsä parhaan asiantuntemuksensa mukaan, itseohjautuvasti, ilman mikromanageerausta ja kontrollointia.

 

Muutos vaatii rohkeaa haastamista

Toimintakulttuurin uudistaminen on muutosprosessi, joka vaatii monen eritasoisen muutoksen johtamista ja tukemista. Tieto muuttuu, toimintaympäristö muuttuu, asenteet muuttuvat, yksilön käyttäytyminen muuttuu ja muuttaa ryhmän käyttäytymistä. Tällaisen muutoksen johtaminen on haastavaa, jopa pelottavaa, sillä sitä ei voi täysin hallita tai johtaa. Monesti muutoksen askeleet suunnitellaan ja kehityskohteita ideoidaan, mutta toteutusvaiheessa jarrut lyödään pohjaan eikä uskalleta hypätä. Nähdään vain pudotuksen syvyys ja synkkyys.

Hyppy uusiin toimintatapoihin voi kuitenkin tuoda valoa, jos muutosta osataan suunnata ja johtaa tarkoituksenmukaisesti. Muutos ei tapahdu lyhyen hypyn kautta vaan loikan, joka edellyttää aikaa, vahvaa osallistamista, vastuuttamisesta, aitoutta, nöyryyttä, valmentamista sekä kirkastettua tietoisuutta muutosmatkan päämäärästä. Se vaatii syvempää ymmärrystä: missä olemme nyt ja miten tähän on tultu?

Ennen kaikkea hyppy uuteen vaatii rohkeutta kaikilta työntekijöiltä ja johdolta. Rohkeutta oppia uutta ja taitoa poisoppia vanhaa. Näin luovuudelle ja uudelle ajattelulle syntyy tilaa. Tässä tärkeä rooli on johtajilla, he sanoittavat suunnan. Loistavan opettajan ja ihmisuskoisen johtajan keskeinen tehtävä on rakentaa oppimisen kulttuuri, jossa jokainen saa oppia turvallisesti ilman pelkoa haavoittumisesta. Johtajien uusi tehtävä on saada ihmiset ympärillä antamaan toisilleen tilaa kasvaa ja kannustamaan toisiaan siinä kasvussa. Esimerkin näyttäminen on hyvä alku. Aito uudistuminen syntyy koko organisaation yhteisen työn tuloksena, ei kulmahuoneen sanelemana totuutena.

 

Toimintakulttuuri ei ole ostettava tuote, se pitää tehdä itse

Goforen ja oman kokemukseni mukaan, useimmissa paikoissa tällaisen toiminta- ja johtamiskulttuurin luominen on valtava, melkein ylivoimainen haaste. Organisaation toimintakulttuuri ei muutu uudella rakennekaaviolla, toimitilojen remontoinnilla, hienojen sanojen täyttämillä julistuksilla tai kertaluontoisilla tapahtumilla. Sitä ei voi ostaa, kopioida tai julistaa, se syntyy pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen organisaation kehittämisen tuloksena. Kulttuuri muuttuu, kun ymmärretään tosiasiat ja osataan viestiä ne kirkkaasti halki organisaation.

Muutos vaatii syvyyttä ja systeemistä ymmärrystä. Edelläkävijät ymmärtävät oman organisaatiosysteeminsä ja sen palaset. He näkevät metsän puilta. He luovat toimintakulttuurilla liiketoiminnallista menestystä ja vaikuttavuutta. Tarvitaan aitoja muutoksentekijöitä, joilla on halua toimia verkottuneesti ihmiset edellä, liiketoimintaa unohtamatta. HR:llä on tässä merkittävä rooli.

Toimintakulttuurin strateginen kehittäminen ja siitä johdettavat uudet johtamis- ja työtavat tuovat HR-toiminnot uuteen valoon. Teknologia ja digitalisaatio vapauttavat entistä enemmän aikaa operatiivisesta tekemisestä liiketoiminnan kehittämisen ytimeen ja haastaa HR:n virittäytymään uudelle taajuudelle. Tulevaisuus tehdään nyt. Oletko valmis ottamaan haasteen vastaan?